Likumprojektā par prostitūcijas ierobežošanu vajadzētu noteikt, ka sodīti tiek seksa pircēji, nevis prostitūtas, uzskata resursu centrā sievietēm «Marta».

Centrs «Marta» nosūtījis savu viedokli par likumprojektu «Prostitūcijas ierobežošanas likums», kas izziņots publiskajā apspriešanā. Vēstulē Iekšlietu ministrijai (IeM) izteikts aicinājums ņemt vērā starptautisko pieredzi prostitūcijas ierobežošanā - proti,

efektīvākais līdzeklis, kā mazināt prostitūciju, ir vēršanās pret prostitūcijas pieprasījumu jeb seksa pircējiem, paredzot viņu sodīšanu.

Centrs «Marta» norāda, ka Norvēģija, Kanāda, Francija un citas valstis ir pārņēmušas tā dēvēto «Zviedru modeli» prostitūcijas ierobežošanai. Tas paredz jebkāda veida atbildības noņemšanu no prostitūcijā iesaistītajām personām, atzīstot viņas par upuriem un sodot seksa pircējus.

«Nepastāv neviens tiesību akts, kas kādai personai paredzētu tiesības saņemt seksu, vēl jo vairāk, kas šādas tiesības nostādītu pāri cilvēktiesībām uz personas godu un cieņu un personas neaizskaramību. Tādēļ centrs «Marta» uzskata, ka personu brīvība pirkt seksu beidzas tur, kur sākas personu tiesības netikt pirktiem un ekspluatētiem,» teikts vēstulē.

Centrā norāda, ka pašreizējā likumprojekta versija ekspluatācijas upuru sodāmību pilnībā neatceļ un seksa pircēji var tikt sodīti tikai izņēmuma gadījumos.

Likumprojektā paustas Valsts policijas bažas, ka aizliedzot prostitūciju, tā varētu kļūt latenta un pārcelties citā vidē. Centrā «Marta» norāda, ka Zviedrija un Norvēģija, kur seksa pirkšana ir aizliegta, ir valstis ar zemāko cilvēku skaitu, kuri pēdējo sešu mēnešu laikā pirkuši seksu. Tajā pašā laikā centra pārstāvji uzsver, ka prostitūcija ir sarežģīts un grūti pētāms fenomens, kas prasa turpmāku izpēti un pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Vēstulē tiek norādīts, ka vairāki likumprojekta punkti nemainīs pašlaik esošo situāciju. Kā piemērs tiek minēta 25 gadu sliekšņa noteikšana personām, kuras drīkst nodarboties ar prostitūciju. Centrā norāda, ka

lielākā daļa cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas nolūkos upuru ir sievietes vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Tāpat Krimināllikumā jau šobrīd esot norādīts, ka ir aizliegts izmantot personas, kas ir jaunāka par 18 gadiem, prostitūciju. Centra pārstāvji ir neizpratnē, kā likumprojektā pieminētais aizliegums uzlabos esošo situāciju un vai šī noteikuma kontrole uzlabosies no policijas puses.

Centra «Marta» pārstāvji uzsver, ka abpusēja - seksa saņēmēja un prostitūcijā iesaistītās personas - sodīšana praksē nedarbojas, jo, piemēram, Lietuvā, kur pašlaik ir spēkā atbilstošs regulējums, gada laikā pie administratīvās atbildības sauktas 500 prostitūcijā iesaistītas personas un tikai 10 seksa pircēji. Arī Latvijā neesot piemēru, kur pie atbildības tiktu saukts pircējs, kaut arī atsevišķos gadījumos tas ir iespējams.

Likumu paredzēts izstrādāt līdz septembrim. Pašlaik prostitūciju Latvijā regulē speciāli Ministru kabineta noteikumi. Nevalstiskās organizācijas un tiesībsargs jau 2015.gadā pauduši viedokli par to, ka noteikumos paredzētajiem ierobežojumiem nav izvēlēts atbilstošs tiesiskā regulējuma līmenis. Tiesībsargs un nevalstiskās organizācijas uzskata, ka noteikumos paredzētie ierobežojumi ir nosakāmi ar likumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto IeM nolēma izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs izstrādāt jaunu likumu prostitūcijas ierobežošanas jomā, tādējādi nodrošinot prostitūcijā iesaistītajām personām noteikto ierobežojumu noteikšanu atbilstošā tiesiskā regulējuma līmenī un nodrošinot Satversmē noteikto pamattiesību ievērošanu.