Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti piešķiršanas process Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) ir formāls un nerada iespēju pārliecināties par konkrētas personas ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā par Aizsardzības ministrijas (AM) 2016.gada pārskatu.

Veicot atlīdzības pārbaudes AM, tās padotības iestādēs un NBS, tika vērtēta arī piemaksu piešķiršanas pamatotība, tajā skaitā tika vērtēts, vai piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti ir noteikta atbilstoši Atlīdzības likuma nosacījumiem.

Aizsardzības resorā ieviestā prakse nerada pārliecību, ka piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti tiek noteiktas, ievērojot Atlīdzības likumā noteikto par kompetentāko institūciju amatpersonu motivēšanu un ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, secinājusi VK.

Katrā iestādē izpratne par Atlīdzības likumā definētajiem nosacījumiem esot atšķirīga, un tas radot risku, ka resorā netiek nodrošināta uz vienlīdzīgiem principiem balstīta atlīdzības sistēma.

AM iestādēs vienojošs trūkums esot vāji definēts pamatojums un tas, ka netiek veikts individuālā snieguma izvērtējums, nosakot konkrētā darbinieka ieguldījumu institūcijas mērķu sasniegšanā.

Pārskata gadā piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti noteikta gandrīz visiem Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra (VAMOIC) darbiniekiem par kopējo summu 199 534 eiro.

Revidentu vērtējumā pietrūkst pamatojuma tam, ka piemaksas piešķirtas kā motivācija kompetentākajiem iestādes darbiniekiem. Revidentu vērtējumā piemaksu noteikšana gandrīz visiem iestādes darbiniekiem neatbilst šo piemaksu piešķiršanas mērķim un nav atbalstāma, jo, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldību institūciju vadītāji, lai nodrošinātu kompetentāko darbinieku motivēšanu un ņemtu vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Līdz ar to šīs piemaksas mērķis ir nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu, tas ir, sniedzot motivāciju institūcijas kompetentākajiem darbiniekiem, turpināt darbu arī nākotnē.

Izvērtējot VAMOIC ieviesto kārtību piemaksas noteikšanā, VK secināja, ka kārtība neveicina tiesisko noteiktību. Iestādē nodarbinātās personas nav savlaicīgi un pastāvīgi informētas par tiesisko regulējumu, kas var skart šo personu tiesības un pienākumus attiecībā uz piemaksas noteikšanu.

Tāpat VAMOIC nav izstrādāti un apstiprināti valsts institūcijas vadības dokumenti, kas nosaka iestādes attīstības plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, līdz ar to nav iespējams objektīvi novērtēt iestādes amatpersonu ieguldījumu iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti nav definēti, līdz ar to nav iespējams noteikt darbinieku ieguldījumu novērtēšana iestādes mērķu sasniegšanā. Revīzijā VK neguva pārliecību par ikviena darbinieka, kam piešķirta piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, personisko ieguldījumu un tā saistību ar iestādes mērķu sasniegšanu.

VK norāda, ka jau 2014.gadā tika noteikta nepieciešamība veikt izmaiņas karavīru atlīdzības sistēmā, lai esošos karavīrus motivētu celt kvalifikāciju un palikt dienestā, īpaši pieredzējušos virsniekus un instruktorus, kā arī lai veicinātu jaunu karavīru pieteikšanos profesionālajā dienestā. Minētajam mērķim ik gadu piešķirti desmit miljoni eiro.

Lai gan ir veikti normatīvo aktu grozījumi un atlīdzības reformā ir īstenotas mēnešalgu korekcijas, viens no sākotnēji izvirzītajiem mērķiem - atalgojuma sistēmas reformu rezultātā mazināt kompensāciju un piemaksu proporciju pret mēnešalgu, netika sasniegts. Joprojām nav apstiprināts NBS karavīru motivēšanas pasākumu ieviešanas plāns un turpinās karavīru motivēšanas sistēmas izvērtēšana.

Ņemot vērā minēto, pastāv risks, ka karavīru atlīdzības reformai papildus piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti karavīru materiālajai stimulēšanai bez pamatota un ilgtspējīga karavīru atlīdzības sistēmas attīstības redzējuma.

Pārskata gadā piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti noteikta gandrīz visam NBS personālam par kopējo summu 3,75 miljoni eiro. Revidentu vērtējumā pietrūkst pamatojuma tam, ka piemaksas piešķirtas kā motivācija kompetentākajam personālam. Piemaksu noteikšana drīzāk tiek izmantota kā periodiska materiālā stimulēšana gandrīz visam NBS personālam.

Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti piešķiršanas process NBS ir formāls un nerada iespēju pārliecināties par konkrētas personas ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā, jo piemaksas piešķiršanas pamatojumā tiek norādīts tikai piemaksas piešķiršanas kritērijs un piemaksas apmērs procentos no mēnešalgas.

Revidentu vērtējumā šobrīd ieviestā prakse, masveidā nosakot piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, neveicina karavīru atlīdzības reformai izvirzītā mērķa sasniegšanu un minētajam mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu jēgpilnu izlietošanu.

VK vērtējumā patlaban uz NBS izstrādāto kritēriju kopumu balstītā un piemērotā piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nevar būt par regulāru, stabilu un plaši izmantotu karavīra atlīdzības palielināšanas instrumentu, jo tādējādi tiek negatīvi ietekmēta militārā dienesta tiesisko attiecību - karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu viņš realizē, pildot militāro dienestu, būtība.

Militārā apmācība ir NBS galvenais uzdevums miera apstākļos līdz ar to arī karavīra dalība visa veida mācībās ir viņa galvenais miera laika uzdevums. Nosakot dalību vai atbalsta sniegšanu dažāda veida mācībās kā vienu no kritērijiem piemaksas par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti piešķiršanai, pēc būtības tiek paredzēta papildu atlīdzība par karavīra pamata dienesta pienākumu izpildi.

NBS piemērotā kārtība piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti piešķiršanai revidentu vērtējumā norāda uz to, ka minētā piemaksa tiek izmantota, lai maksimāli izlietotu karavīru atlīdzībai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus. Revīzijā nav gūta pārliecība, ka ar šo piemaksu tiek motivēts kompetentākais NBS personāls atbilstoši karavīru atlīdzības reformai izvirzītajiem mērķiem.

VK ieteikusi AM nodrošināt, ka tiek izstrādāts un ieviests ilgtspējīgs risinājums karavīru atlīdzības sistēmas pilnveidošanai, radot būtisku atlīdzības atšķirību profesionālākajiem karavīriem un novēršot to atvaļināšanos no dienesta. Tāpat VK ministrijai ieteikusi sagatavot resorā vienotus principus pamatojumam piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, lai piemaksas noteikšana atbilstu Atlīdzības likumā ietvertās normas mērķim.