Satiksmes ministrija nav izveidojusi pietiekamu kontroles sistēmu AS «Latvijas valsts ceļi» (LVC) deleģēto uzdevumu izpildes efektīvai uzraudzībai, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā par ministrijas 2016.gada pārskatu.

Revīzijas laikā tika izvirzīti divi atbilstības jautājumi - vai projektam «SMART E67» piešķirtais finansējums pārskata gadā izlietots atbilstoši mērķiem un vai valsts autoceļu pārvaldīšanai, uzturēšanai un atjaunošanai piešķirtais finansējums pārskata gadā izlietots paredzētajiem mērķiem.

«SMART E67» Latvijā tiek īstenots laika posmā no 2015.gada oktobra līdz 2018.gada septembrim un ir vērsts uz kravu pārvadājumu un pasažieru transporta plūsmas efektivitātes (samazināt braukšanas laiku) un drošības uzlabošanu autoceļa «Via Baltica» (E67) posmā no Ainažiem līdz Lietuvas robežai.

Satiksmes ministrijai 2016.gadā valsts budžeta apakšprogrammā «Mērķa «Eiropas teritoriālā sadarbība» LVC realizētie projekti (2014-2020)» tika piešķirti 118 606 eiro, no kuriem 2016.gadā izlietoti 45 980 eiro. Revīzijā tika vērtēts, vai Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā ieskaitīto līdzekļu izlietojums 2016.gadā atbilst tam paredzētajiem mērķiem un ir izlietots tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Revīzijā netika konstatēti tādi tiesību aktu pārkāpumi vai neatbilstības, kas būtiski ietekmētu revidentu viedokli par 2016.gadā piešķirto līdzekļu projekta «SMART E67» īstenošanai izlietojuma atbilstību tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei, kas uz tiem attiecas.

Satiksmes ministrijai valsts budžeta apakšprogrammā «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana», kuras mērķis ir nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, tiek piešķirts finansējums, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām. Minētās budžeta apakšprogrammas izpildītāji ir Satiksmes ministrija un LVC.

Ministrija deleģējusi LVC valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darba programmu vadību un izpildes kontroli; iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām; valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību; pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību.

Satiksmes ministrijai valsts budžeta attiecīgajā apakšprogrammā tika piešķirti 145,8 miljoni eiro, no kuriem 9,8 miljoni eiro tika samaksāti LVC par tiem deleģēto funkciju īstenošanu, bet 64,7 miljoni eiro AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu. Savukārt 71,3 miljoni eiro tika novirzīti valsts autoceļu rekonstrukcijai, seguma atjaunošanai, pārbūves skiču projektiem un būvprojektiem, tiltu atjaunošanai u.c. darbiem.

Atbilstoši VK secinājumiem valsts budžeta apakšprogrammā piešķirtie līdzekļi 2016.gadā izlietoti attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai, tomēr revīzijā netika gūta pārliecība, vai finansējums tiek izlietots, realizējot Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. līdz 2020.gadam noteiktos pasākumus, jo, plānojot valsts autoceļu pārvaldīšanai, uzturēšanai un atjaunošanai nepieciešamo ikgadējo finansējumu, Satiksmes ministrija neievēro attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentu saskaņotības principu.

VK ieteikusi Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai attīstības plānošanas dokumenti un budžeta plānošanas dokumenti tiktu saskaņoti, ievērojot tiesiskās paļāvības principu.

Vienlaikus Satiksmes ministrija nav izveidojusi pietiekamu kontroles sistēmu, lai būtu iespējams gūt pārliecību, ka mērķi tiek sasniegti ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu. Nav iespējams gūt pārliecību, vai LVC 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana» pārskaitītais finansējums 9,8 miljonu eiro apmērā par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi izlietots lietderīgi.

Tāpat Satiksmes ministrija nav ievērojusi normatīvo aktu prasības, nepublicējot savā mājaslapā ar LVC noslēgto deleģēšanas līgumu.

VK ieteikusi Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu LVC deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes efektīvu uzraudzību un lai nodrošinātu informācijas par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem publiskošanu savā mājaslapā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Satiksmes ministrija apņēmusies ieviest VK revīzijā par ministrijas 2016.gada pārskatu paustos ieteikumus. Satiksmes ministrijas pārstāvis Aivis Freidenfelds aģentūra LETA atzīmēja - VK norāda uz plānu un finansējuma nesakritību, par ko Satiksmes ministrija ik katru gadu vēršas Finanšu ministrijā, sākot budžeta veidošanos procesu, un pēc tam valdībā, lūdzot rast pilnvērtīga finansējuma iespējas valsts autoceļu tīkla sakārtošanai.

Vienlaikus, lai izpildītu VK kontroles revīzijas ziņojumā ietvertos ieteikumus, Satiksmes ministrija aktualizēs Valsts autoceļu sakārtošanas programmu atbilstoši valsts budžetā pieejamajam finansējumam un informēs par to Ministru kabinetu. Tāpat ministrija pilnveidos LVC deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes uzraudzību - tiks veikti grozījumi deleģēšanas līgumā un izstrādāti ministrijas iekšējie noteikumi par LVC deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes efektīvu uzraudzību.

«Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē jau tuvākajā laikā tiks publicēta informācija par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem un deleģēšanas līgumi,» pauda Freidenfelds.