Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitātei Latvijā ir mērena tendence uzlaboties, bet ir konstatēti trūkumi, kas jānovērš un elektroenerģijas piegādes kvalitāti ir iespējams uzlabot, secināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) novērtējumā par sniegto elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti 2017. gadā.

Joprojām ir vairāki rādītāji, ko nepieciešams uzlabot, lai elektroenerģijas kvalitāte atbilstu noteiktam kvalitātes standartam un vidējam rādītājam Eiropā. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti SPRK vērtē pēc trīs kritērijiem - elektroapgādes drošums, sprieguma un elektroapgādes kvalitāte un komerciālā kvalitāte.

Elektroapgādes drošums ir atkarīgs no elektroenerģijas apgādes pārtraukumiem un sprieguma iekritumiem. Lietotāji sagaida augstu elektroapgādes drošumu par iespējami mazāku tarifu, mazu sprieguma pārtraukumu skaitu un pēc iespējas īsāku pārtraukumu laiku. Līdz ar to sistēmas operatoru uzdevums ir samazināt šos pārtraukumus ar pēc iespējas mazākām investīcijām. Mūsdienu sadales tīklu monopolstāvokļa situācijā SPRK loma ir kontrolēt šo procesu, lai sistēmas operators AS «Sadales tīkls» nodrošinātu lietotāju elektroapgādes drošumu par ekonomiski pamatotām izmaksām.

Elektroapgādes drošums tiek mērīts pēc diviem rādītājiem - elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits un ilgums.

Neplānoto pārtraukumu ilguma samazināšanās tendence no gada uz gadu turpinās, konstatējusi SPRK. Vienlaikus rādītājs pakāpeniski tuvojas Eiropas valstu noteiktajam vidējam līmenim (106 minūtes). Tas nozīmē, ka «Sadales tīkls» nodrošina arvien kvalitatīvāku pakalpojumu saviem lietotājiem. Vienlaikus 2017. gadā elektroapgādes tīklā fiksēti 10 gadījumi, kad elektroapgādes bojājumi tika novērsti ilgāk nekā 24 stundu laikā - pārsniedzot noteikto ilgumu (24 stundas), ko paredz Ministru kabineta noteikumi. Sistēmas operators «Sadales tīkls» visos gadījumos veica bojājumu novēršanas laika iemeslu analīzi, lai pēc iespējas nepieļautu šādus gadījumus turpmāk.

Ņemot vērā, ka elektroapgādes drošums ir atkarīgs arī no atbilstošas elektroapgādes objektu ekspluatācijas, SPRK 2017.gadā veica kontroles 69 sistēmas operatoru objektos. Lielākā daļa no pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem objektu ekspluatācijā tiešā veidā neietekmē elektroapgādes drošumu, bet būtiskākie no šiem trūkumiem ir novērsti SPRK norādītajos termiņos.

SPRK arī secinājusi, ka neatbilstošās elektroapgādes sprieguma kvalitātes iemesls ir saistīts ar to, ka joprojām lauku apvidos tiek izmantotas garās elektroapgādes līnijas, kuras izbūvētas pagājušā gadsimta 70. gados un bija projektētas nelielām slodzēm (aptuveni viens kilovats), kas tajos laikos bija pietiekami. Savukārt mūsdienu elektroiekārtu jaudām šo līniju vadu šķērsgriezums ir nepietiekams.

Par neatbilstošu sprieguma kvalitāti lietotājiem ir tiesības maksāt uz pusi mazāku sadales sistēmas pakalpojuma tarifu. 2017.gada laikā samazināts tarifs piemērots 137 lietotājiem, tai skaitā 28 lietotājiem, kuriem SPRK bija veikusi sprieguma kvalitātes mērījumus.

Sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti turpina samazināties, taču 2017. gada laikā ir nedaudz pieaudzis - par norēķiniem un maksājumiem, kā arī par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, secinājusi SPRK.

Lielākoties - 83% gadījumos «Sadales tīkla» atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām sniedza 15 dienu laikā, kas liecina par sistēmas operatora operativitāti, taču uz sūdzībām par sprieguma kvalitāti atbildēts maksimālajā - 30 dienu termiņā, kā to paredz likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem». Vienlaikus ir bijušas tādas sūdzības un iesniegumi, uz kurām sistēmas operators atbildējis ilgāk nekā 30 dienu laikā. Šīs sūdzības attiecas uz lietām par zaudējumu atlīdzības prasībām un sprieguma kvalitātes jautājumiem.

Elektroenerģijas pārvadi Latvijas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators - «Augstsprieguma tīkls», bet elektroenerģijas sadali - 11 sadales sistēmas operatori, no kuriem «Sadales tīkls» nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi.