Kredītu reģistrā šogad septembra beigās bija ziņas par 724 200 personu ar spēkā esošām saistībām, kas ir par 1,1% vairāk nekā pagājušā gada beigās, zināja Latvijas Bankā, kas reģistru izveidojusi.

No reģistra izveides līdz šā gada septembra beigām Kredītu reģistrā kopumā iekļautas ziņas par 4,46 miljoniem saistību (spēkā esošās un izbeigtās saistības), tajā skaitā spēkā bija 1,18 miljoni saistību, bet 3,28 miljoni bija izbeigušās saistības.

Centrālās bankas dati arī liecina, ka no 1,18 miljoniem spēkā esošo saistību 1,1 miljons saistību bija uzskaitītas reģistra dalībnieku bilancē, savukārt 0,08 miljoni saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

Šogad trešajā ceturksnī Kredītu reģistra dalībnieki reģistrā iekļāvuši ziņas par 87 747 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem.

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām šogad septembra beigās lielākais saistību skaita īpatsvars bija patēriņa kredītiem (43,4%) un norēķinu karšu kredītiem (28,1%), bet, raugoties no šo saistību atlikuma apmēra, patēriņa kredīti un norēķinu karšu kredīti veidoja attiecīgi 3,2% un 1,1% no kopējā saistību faktiskā atlikuma kopsummas.

Kopumā šogad septembra beigās reģistrā bija iekļautas ziņas par spēkā esošām saistībām 19,2 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā 1,1 miljona spēkā esošo un reģistra dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 17,1 miljards eiro.

Salīdzinājumā ar 2017.gada jūnija beigām šogad septembra beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikums samazinājies par 291,4 miljoniem eiro jeb 1,5%. Tostarp lielākais saistību atlikuma samazinājums bijis kredītiem nekustamo īpašumu iegādei un industriālajiem kredītiem - attiecīgi par 240,6 un 222,7 miljoniem eiro, savukārt lielākais pieaugums bijis finanšu līzingam un kredītam mājokļa iegādei - attiecīgi par 83,8 un 67,2 miljoniem eiro.

No kopējā saistību atlikuma (19,2 miljardi eiro) 47,9% jeb 9,2 miljardi eiro bija juridisko personu rezidentu saistības, 37% jeb 7,1 miljards eiro - fizisko personu rezidentu saistības, 12,7% jeb 2,4 miljardi eiro - juridisko personu nerezidentu saistības un 2,4% jeb 0,5 miljardi eiro - fizisko personu nerezidentu saistības. Tautsaimniecības nozaru dalījumā lielākais saistību atlikums bija kredītiem juridiskajām personām, kuras darbojas nekustamo īpašumu nozarē (24%), vairumtirdzniecībā, izņemot automobiļu un motociklu tirdzniecību (7,2%), un nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (5,3%).

2017.gada septembra beigās Kredītu reģistrā bija kopumā 104 dalībnieki, tajā skaitā 16 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, sešas ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas reģistrētas Latvijā, un «Attīstības finanšu institūcija «Altum«», kā arī 33 komercsabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (saistītās komercsabiedrības), seši apdrošinātāji un 33 krājaizdevu sabiedrības. Tāpat Kredītu reģistrā bija deviņi dalībnieki ar ierobežotu statusu.