Pašnodarbinātajiem līdz šā gada 16.oktobrim jāveic sociālās iemaksas par gada trešo ceturksni, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Fiziskām personām - saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 eiro, - reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas) valsts budžetā. Iemaksas jāveic no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī.

2017.gadā saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas par tiem pārskata ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākumi no saimnieciskās darbības ir sasnieguši vismaz 380 eiro. Obligātās iemaksas veic no summas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī. Par šā gada trešo ceturksni (jūlijs-septembris) iemaksas jāveic līdz 16.oktobrim.

Pašnodarbinātie obligāto iemaksu objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu, no kura veicamas obligātās iemaksas, nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Obligāto iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam.

2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 380 eiro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017.gadam ir 4560 eiro (380 eiro reiz 12 mēneši). Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim ir 380 eiro.

Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 31,13% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 29,25% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 26,38% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Obligātās iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī - līdz 2017.gada 18.aprīlim (par 2017.gada pirmo ceturksni), 17.jūlijam (par 2017.gada otro ceturksni), 16.oktobrim (par 2017.gada trešo ceturksni) un 2018.gada 15.janvārim (par 2017.gada ceturto ceturksni).

Piemēram, fiziskajai personai, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, 2017.gada jūlijā ienākums no saimnieciskās darbības ir 500 eiro, augustā 400 eiro, septembrī - 450 eiro. Tādējādi 2017.gada trešajā ceturksnī ienākums ik mēnesi ir pārsniedzis 380 eiro. Tādā gadījumā personai līdz 16.oktobrim ir jāsamaksā obligātās iemaksas vismaz 354,87 eiro apmērā (380x31,13%x3).

Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem pašnodarbinātajai personai ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī. Ziņojuma veidlapa pieejama VID mājaslapas sadaļā «Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/Veidlapas un iesniegumi».

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas veic par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem). Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Saimnieciskās darbības veicējs neveic obligātās iemaksas, ja tas ir zemnieku (zvejnieka) saimniecības īpašnieks, kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks un īpašnieks nenodarbojas ar uzņēmuma vadību; kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir I vai II grupas invalīds.

Tāpat obligātās iemaksas neveic fiziskā persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un: sasniegusi pensijas vecumu; kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; ir I vai II grupas invalīde; kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijā.

Obligātās iemaksas neveic arī fiziskā persona, kura gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un: ir sasniegusi pensijas vecumu; ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; ir I vai II grupas invalīde.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām sociālajām iemaksām pieejama VID mājaslapas sadaļā «Saimnieciskās darbības veicēji» un metodiskajā materiālā «Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas», kas pieejams VID mājaslapas sadaļā «Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/ Informatīvie un metodiskie materiāli».