Valsts kontrole ir kļuvusi par vienu no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem nākamo sešu gadu laikā. Valdes locekļa mandāts tika iegūts nopietnā konkurencē, 50 EUROSAI dalībvalstu Augstākajām revīzijas iestādēm balsojot aizklātā balsojumā, kurš noritēja divās kārtās.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa atzina, ka, lai arī Valsts kontroles jaunie pienākumi radīs papildu atbildības nastu, tomēr viņa ir gandarīta par ārvalstu partneru novērtējumu Latvijas iestādes darba kvalitātei. «Balsojums pierāda, ka esam kļuvuši par starptautiski atzītu, modernu audita iestādi, kura spēj sniegt profesionālu ieguldījumu arī starptautiskā līmenī,» uzsvēra Krūmiņa.

Valsts kontrolei šī būs iespēja aktualizēt Latvijai būtiskus jautājumus Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu darba kārtībā, piedalīties revidentu tālākas profesionalizācijas un revīzijas standartu pilnveidošanas procesu vadībā, kā arī atrasties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā. Atbalsts to valstu kolēģiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz mūsdienīgas audita iestādes izveidošanu, būs ne mazāk svarīgs pienākums.

EUROSAI ir Vispasaules Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas «INTOSAI» reģionālā organizācija, kas tika izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 50 dalībniekus - 49 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu. Organizācijas X.kongress, kurā tika vēlēti arī divi jauni valdes locekļi, no 22.maija līdz 25.maijam notika Stambulā. Kongresa vadmotīvs bija starptautisko revīzijas standartu jeb ISSAI pilnveides izaicinājumi un risinājumi.

Līdz šim Valsts kontrole EUROSAI ietvaros darbojās Vides revīziju darba grupā, Informācijas tehnoloģiju darba grupā, EUROSAI Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes veicināšanas darba grupā un Profesionālo standartu pilnveidošanas darba grupā.